Obchodní podmínky

Společnosti Liška Solutions, s.r.o., se sídlem Lipová 1611/1, 370 05 České Budějovice, IČ: 26082900, DIČ: CZ26082900, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12929, pro prodej zboží a služeb (zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kurzů) prostřednictvím on-line obchodu

1. ÚVOD

1.1.  Obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Liška Solutions, s.r.o., se sídlem Lipová 1611/1, 370 05 České Budějovice, IČ: 26082900, DIČ: CZ26082900, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12929 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.liska-solutions.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.  Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://liska-solutions.cz/obchodni-podminky (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží nebo služby od prodávajícího, jedná při objednávání zboží nebo služeb v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Kupující je při jakékoliv změně údajů uvedených v uživatelském účtu povinen je aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), nebo v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dvanáct (12) měsíců nevyužívá.

2.5.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, nebo s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. KUPNÍ SMLOUVA A JEJÍ UZAVŘENÍ

3.1.  Webová stránka poskytovatele obsahuje bližší informace o vzdělávacích akcích zajišťovaných poskytovatelem (dále jen jako „vzdělávací akce“). Nabídka vzdělávacích akcí zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce.

3.2.  Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

3.3.  Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základě návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb – objednávky – učiněné ze strany objednatele prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce (dále jen „objednávka“). Objednávka určité vzdělávací akce musí obsahovat identifikační údaje objednatele a musí z ní být zřejmé, ke které vzdělávací akci se vztahuje.

3.4.  Před zasláním objednávky poskytovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.5.  Objednávku objednatel odešle poskytovateli kliknutím na tlačítko „odeslat“ na webové stránce.

3.6.  V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené objednatelem v objednávce (dále jen „adresa objednatele“) souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

3.7.  Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí objednatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

3.8.  V případě, že má objednatel zájem o uzavření smlouvy o poskytování služeb jiným způsobem než prostřednictvím objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře, může poskytovatele kontaktovat elektronickou poštou, telefonicky či pozemní poštou. V takovém případě bude smlouva o poskytování služeb uzavřena na základě návrhu na uzavření smlouvy učiněného poskytovatelem na elektronickou adresu uvedenou objednatelem při kontaktu s poskytovatelem. Smlouva o poskytování služeb pak vzniká doručením souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy ze strany objednatele poskytovateli. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije.

3.9.  Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb v těch případech, kdy je objednatel spotřebitelem.

3.10.Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti v souladu s ustanovením čl. 5 podmínek.

4. PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1.  Na základě smlouvy o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že zajistí pro objednatele možnost účasti na vzdělávací akci, přičemž objednatel se na základě smlouvy o poskytování služeb zavazuje za to uhradit poskytovateli odměnu, a to za podmínek stanovených v čl. 5 obchodních podmínek.

4.2.  Poskytovatel může zajišťovat vzdělávací akci prostřednictvím třetích osob.

4.3.  O účasti na vzdělávací akci poskytne poskytovatel objednateli po jejím skončení potvrzení (certifikát).

4.4.  Objednatel souhlasí s tím, že charakteristiky vzdělávací akce se mohou i po uzavření smlouvy o poskytování služeb měnit (může dojít ke změnám programu akce, změnám ve složení vystupujících, změnám místa konání, změnám výukového materiálu či k přesunutí či zrušení vzdělávací akce či její části). O změnách charakteristik vzdělávací akce bude poskytovatel objednatele v předstihu informovat.

5. ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.  Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli odměnu za zajištění možnosti účasti na vzdělávací akci ve výši dohodnuté ve smlouvě o poskytování služeb.

5.2.  Odměna poskytovatele nezahrnuje náklady na ubytování v místě konání vzdělávací akce a náklady na dopravu do místa konání vzdělávací akce. V odměně poskytovatele však mohou být zahrnuta některá další plnění, pokud se vzdělávací akcí a jejím průběhem přímo souvisí (kupříkladu materiály související se vzdělávací metodikou akce, občerstvení, včetně obědu, podklady, konferenční set).

5.3.  Pro úhradu kupní ceny zboží prodávajícímu může kupující zvolit jeden z následujících způsobů:

online platba prostřednictvím platební brány GoPay (např. platební kartou)
uskutečnění platby na účet bezhotovostně převodem č. 0574950339/0800, vedený u České

Spořitelny, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)

5.4.  V případě platby na základě zálohové faktury poskytovatele je lhůta splatnosti do čtrnácti (14) dnů od jejího doručení objednateli, nejpozději však vždy do čtrnácti (14) dnů před plánovaným započetím vzdělávací akce. V případě, že je zálohová faktura poskytovatelem vystavena méně než čtrnáct (14) dnů před plánovaným započetím vzdělávací akce, je splatná ihned. Zálohová faktura bude poskytovatelem vystavena v elektronické podobě.

5.5.  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny služby ještě před zahájením vzdělávací akce. Ustanovení § 2119 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanský zákoník se nepoužije.

5.6.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.7.  Jakékoliv slevy z kupní ceny služby či zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.8.  Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží daňový doklad - fakturu a zašle jej elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

5.9.  V případě prodlení objednatele s placením peněžitých pohledávek vzniká poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6. ÚČINNOST SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

6.1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření.

6.2. V případě, že objednatel výslovně uvede do objednávky, že má zájem pouze o rezervaci, smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti v okamžiku, kdy dojde ke splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

6.2.1.objednatel potvrdí svůj zájem o účast na vzdělávací akci telefonicky (objednatel souhlasí s tím, že takový telefonní hovor může být nahráván) či emailem;

6.2.2.započetí účasti objednatele (jeho pracovníka) na vzdělávací akci nebo její části (fyzická přítomnost objednatele či jeho pracovníka);

6.2.3.dojde k uhrazení i části odměny poskytovatele objednatelem.

5.3. V případě, že smlouva o poskytování služeb uzavíraná způsobem uvedeným v čl. 6.2 obchodních podmínek, nenabude účinnosti ani do skončení vzdělávací akce, uplynutím této lhůty smlouva o poskytování služeb bez dalšího zaniká.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1.  Objednatel se může ze vzdělávací akce odhlásit, a to elektronickou poštou na adresu poskytovatele obchod@liska-solutions.cz. V případě, že k odhlášení objednatele ze vzdělávací akce stanoveným způsobem dojde nejméně patnáct (15) dnů před jejím plánovaným začátkem, nevzniká poskytovateli právo na odměnu. V případě, že k odhlášení objednatele ze vzdělávací akce stanoveným způsobem dojde nejvíce čtrnáct (14) dnů a nejméně tři (3) dny před jejím plánovaným začátkem vzniká poskytovateli právo na 50 % jeho odměny dle smlouvy o poskytování služeb. Tímto nejsou dotčena ustanovení obchodních podmínek upravující vztahy se spotřebiteli (čl. 10) a dále ustanovení čl. 7.4 obchodních podmínek.

7.2.  Odhlášení se ze vzdělávací akce objednatelem po uplynutí lhůty stanovené v čl. 7.1 obchodních podmínek nemá žádné účinky (poskytovateli náleží odměna dle smlouvy o poskytování služeb v plném rozsahu). Poskytovatel musí mít vyhrazeny materiální a lidské zdroje pro realizaci vzdělávací akce.

7.3.  V případě neúčasti objednatele na vzdělávací akci nebude objednateli poskytnuta finanční či nefinanční náhrada. Poskytovatel musí mít vyhrazeny materiální a lidské zdroje pro realizaci vzdělávací akce.

7.4.  Poskytovateli vždy v plném rozsahu náleží náhrada nákladů za zajištěné občerstvení a stravování. Tímto nejsou dotčena ustanovení obchodních podmínek upravující vztahy se spotřebiteli (čl. 10).

8. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.  Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu/název/jméno objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

8.2.  Objednatel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.3.  Smluvní strany se vzdávají svého práva vznášet námitky proti platnosti smlouvy o poskytování služeb z důvodu její neurčitosti.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1.  Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

9.2.  Objednatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, identifikační číslo, daňové identifikační číslo a informace o předchozích objednávkách (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.  Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely evidence smlouvy o poskytování služeb a plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení poskytovatelem či třetími osobami. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o poskytování služeb.

9.4.  Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o jakékoliv změně v osobních údajích.

9.5.  Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje mohou být poskytovatelem předávány třetím osobám.

9.6.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.  Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.  V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10.Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele nebo obchodních sdělení třetích osob na adresu objednatele.

9.11.Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele), nebude-li dohodnuto jinak.

9.12.Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. 9.13.Zpráva je doručena:

9.13.1.v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

9.13.2.v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

9.13.3.v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

9.13.4.v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

10.1.Poskytovatel může od smlouvy o poskytování služeb kdykoliv i částečně odstoupit, zejména pokud se vzdělávací akce nekoná, a to odstoupením zaslaným na adresu objednatele. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb podle předchozí věty, vrátí poskytovatel objednateli uhrazenou odměnu nebo její poměrnou část.

10.2.Poskytovatel může od smlouvy o poskytování služeb kdykoliv odstoupit také v případě, že objednatel poruší povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb či poruší obecně závazné právní předpisy. V takovém případě nevzniká objednateli nárok na vrácení uhrazené odměny.

11.ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SMLOUVU UZAVÍRANOU SE SPOTŘEBITELEM

11.1.V případě, že kdy je objednatel spotřebitelem, platí také ustanovení čl. 11.2 až čl. 11.7 obchodních podmínek.

11.2.Objednatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady plnění uplatňuje u poskytovatele písemně elektronickou poštou na kontaktní adrese.

11.3.Mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy obchod@liska-solutions.cz. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu objednatele.

11.4.Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

11.5.Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemůže odstoupit od takové smlouvy o poskytování služeb, jež byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

11.6.Nejde-li o případ uvedený v čl. 11.5 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je objednatel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může objednatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupí-li objednatel od smlouvy podle tohoto ustanovení je objednatel povinen uhradit poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté poskytovatelem do okamžiku odstoupení od smlouvy.

11.7.Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování.

12.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.Pokud vztah založený smlouvou o obchodním zastoupení obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb se řídí zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi poskytovatelem a objednatelem se:

12.1.1.vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem;

12.1.2.vylučuje ustanovení § 1748 a § 1763 občanského zákoníku;

12.1.3.vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem.

12.2.Přílohu obchodních podmínek tvoří formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem.

12.3.Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

12.4.Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty obchod@liska-solutions.cz, tel. +420 245 009 678

V Praze dne 9.6.2016, Liška Solutions, s.r.o.